Saturday, December 27, 2008

用財物和禱告扶持聖徒 Supporting the Saints

On December 28, 印主烈 牧師 Pastor Joel H. Linton preached on "用財物和禱告扶持聖徒 Supporting the Saints" form Romans 15:20-33

講題:用財物和禱告扶持聖徒
經文:羅馬書十五章20-33節


Related passages: 2 Corinthians 8

這聖誕節的嬰孩是誰?Who is the Christmas baby?

On December 21, 康牧師 Pastor Tim preached on "這聖誕節的嬰孩是誰?Who is the Christmas baby?" from 加拉太書四章4-7節 Galatians 4:4-7

Saturday, December 20, 2008

Christmas through the Bible

親愛的希望教會弟兄姊妹,

和家人慶祝聖誕節的好方法之一,是一起讀聖經中和聖誕節有關的經文。從現在起到元旦期間,可以每晚讀幾段相關經文。

Dear New Hope family,

A good way for you and your family to celebrate Christmas is to read together through Bible passages that tell part of the Christmas story. You can read a few each night through the New Year.


聖經中和聖誕節相關的經文:
創世記 3:15
創世記 15:6
創世記 22:6-8
創世記 22:18
創世記 28:13-15
創世記 49: 8-12
申命記 18:14-22
路得記 4:9-22
撒母耳記上 16:1-13
撒母耳記下 7
歷代志上 17
以賽亞書 7:13-14
以賽亞書 9:1-7
以賽亞書 11:1-10
以賽亞書 40
以賽亞書 42:1-9
以賽亞書 49:1-7
以賽亞書 52:13-53:12
耶利米書 23:1-6
瑪拉基書 4:4-6
馬太福音 1 & 2
路加福音 1 & 2
路加福音 3:21-37
約翰福音 1:1-27
希伯來書 1:1-14
希伯來書 2:9-18


Christmas through the Bible:

Genesis 3:15
Genesis 15:6
Genesis 22:6-8
Genesis 22:18
Genesis 28:13-15
Genesis 49:8-12
Deuteronomy 18:14-22
Ruth 4:9-22
1 Samuel 16:1-13
2 Samuel 7
1 Chronicles 17
Isaiah 7:13-14
Isaiah 9:1-7
Isaiah 11:1-10
Isaiah 40
Isaiah 42:1-9
Isaiah 49:1-7
Isaiah 52:13-53:12
Jeremiah 23:1-6
Malachi 4:4-6
Matthew 1 & 2
Luke 1 & 2
Luke 3:21-37
John 1:1-27
Hebrews 1:1-14
Hebrews 2:9-18

模範長老的特質 The Distinguishing Marks of an Exemplary Elder

On December 14, 2008, at 3:00 P.M. New Hope had an ordination service for 紀禮瑞 Larry Dilley, 何恩 Aaron Heidel, 柯班恩 Benjamin Kask -- who were ordained as ruling elders of New Hope. 康 牧師 Pastor Tim preached on "模範長老的特質 The Distinguishing Marks of an Exemplary Elder" from 使徒行傳廿章17-38節 Acts 20:17-38

這完美的嬰孩名稱為 Naming the Perfect Child

On the morning of December 14, 2008 (A.M.) -- 康 牧師 Pastor Tim preached on "這完美的嬰孩名稱為 Naming the Perfect Child" from 以賽亞書九章6-7節 Isaiah 9:6-7

你人生的目標是什麼?What do you want to accomplish in your life?

On December 7, 2008, 印主烈 牧師 Pastor Joel H. Linton preached on "你人生的目標是什麼?What do you want to accomplish in your life?" from 羅馬書15章14-16節 Romans 15:14-16在基督裡得榮耀 Glorying in Jesus Christ

Tuesday, December 9, 2008

Thanksgiving Day video

Thanksgiving 2008 -- courtesy of Michael JefferiesThanks Chris and Julia Harris for hosting us!

Friday, December 5, 2008

生命最重要的目的 Our Chief Purpose in Life

【Tâi-gí -- translated by Tīⁿ Jî-gio̍k Bo̍k-su 鄭兒玉】

Jîn-seng Chòe Iàu-kín ê Bo̍k-te̍k

"Tùi lán múi chi̍t-lâng kiám-chhái ōe-tit-thang kóng, lán ta̍k-lâng sìⁿ-mia tiong chòe iàu-kín ê bo̍k-te̍k, chiū-sī ēng lán só͘-ū lóng-chóng ê châi-lêng kap tì-sek, lâi koh khah jīn-bat siong-sìn Siōng-tè; ia̍h siōng-chhiáⁿ siū kám-tōng lâi o-ló kám-siā I."

Prof. J.R.R. Tolkien, 1969 -- Gû-tin-Tāi-ha̍k Anglo-Saxon Bûn-ha̍k-hē (Eng-tē ê le̍k-sú gí-giân-ha̍k-ka) ê Kàu-siū
kap "Chhiú-chí Ông" (Mô͘-kài) ê Chok-ka

【華語 -- translated by Melody Chen】

"我們可以說,對每個人而言,生命最重要的目的,就是盡己所能,用我們擁有的一切,來更加認識上帝,並且因為更認識祂而深受感動,發出讚美和感謝。"

- 托爾金教授("魔戒"的作者及牛津大學英國文學教授)寫於1969年


"So it may be said that the chief purpose in life, for any one of us, is to increase according to our capacity our knowledge of God by all the means we have, and to be moved by it to praise and thanks."

-- Prof. J.R.R. Tolkien, 1969 -- Oxford University Professor of Anglo-Saxon Literature & Author of the Lord of the Rings 魔戒